กลุ่มเป้าหมาย


หมู่บ้าน                         ความดัน           เบาหวาน       ความดันและเบาหวาน

บ้านเป้า                            52                        14                         24
บ้านใหม่                           37                          6                         10
บ้านบ่อหิน                        50                        14                         21
บ้านหนองร่อง                   41                       13                            9
บ้านสบไพร                       31                         7                          16
บ้านทุ่งม่านพัฒนา            50                       18                           17
บ้านสบก๋ง                         16                         3                           17

หญิงมีครรภ์

  • จำนวนหญิงมีครรภ์ทั้งหมด 5 คน 
  • มีภาวะเสี่ยงจำนวน 2 คน 
ภาวะที่เสี่ยง 
1.ลูกครรภ์ก่อนหน้ามีน้ำหนักมาก จำนวน 1 คน
2.ซิฟิลิส จำนวน 1 คน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น