ข้อมูลทั่วไปอาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดกับ เขตรับผิดชอบของ รพสต.บ้านต้นมื่น
ทิศใต้ ติดกับตำบลบ่อแฮ้ว
ทิศตะวันออก ติดกับตำบต้นธงชัย
ทิศตะวันตกติดกับ อำเภอห้างฉัตร

จำนวนหมู่บ้าน
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบจำนวน  6 หมู่บ้าน

จำนวนหลังคาเรือน
หลังคาเรือนจำนวน 798 หลัง

ประชากร
จำนวนประชากรทั้งหมด  2,764 คน
ชาย 1,332 คน
หญิง 1,432 คน

จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ม 0-5 ปี จำนวน 104 คน
กลุ่มสูงอายุจำนวน  590 คน
พิการ 59 คน
กลุ่มหญิงมีครรภ์จำนวน 4 คน

คนไข้โรคเรื้อรัง
ความดันโลหิตสูงจำนวน คน
เบาหวานจำนวน คน
ความดันและเบาหวานจำนวน คน

จำนวน อสม. จำนวน 90 คน
วัด 5 แห่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น