ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านเป้า

                เมื่อประมาณ 400  ปี  ที่ผ่านมาได้มีชาวเชียงแสน  11  ได้อพยพมาปักหลักทำกินตามลุ่มลำน้ำแม่ตุ๋ย  ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้จำพวกไม้ยางและไม้เป้า ต่อมาได้สร้างอารามขึ้น  โดยร่วมกกันอันเชิญพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์มาประดิษฐาน  2  องค์  และได้ตั้งชื่อวัดว่า  “ วัดบ้านเป้า ”  เมื่อต่อมาราษฎรเพิ่มมากขึ้นก็ได้แยกหมู่บ้านออกไปและตั้งชื่อหมู่บ้านตาม ลักษณะภูมิประเทศหรือสถานที่สำคัญ  โดยมอบให้พระยาสิทธิยศเป็นผู้ปกครองคนแรก  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  แยกเขตปกครองเป็นตำบลเป็นหมู่บ้าน  จึงได้ชื่อว่า  “ ตำบลบ้านเป้า ”  กำนันคนแรกคือ
นายหมื่น  สิงห์ชัย  ปัจจุบันมี  12  หมู่บ้าน  สำหรับกำนันคนปัจจุบัน  คือ นายนฤทธิ์ สิงห์ไชย

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดกับ เขตรับผิดชอบของ รพสต.บ้านต้นมื่น
ทิศใต้ ติดกับตำบลบ่อแฮ้ว
ทิศตะวันออก ติดกับตำบต้นธงชัย
ทิศตะวันตกติดกับ อำเภอห้างฉัตร

จำนวนหมู่บ้าน
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบจำนวน  6 หมู่บ้าน

จำนวนหลังคาเรือน
หลังคาเรือนจำนวน 820 หลัง
ม.5 จำนวน 163 หลังคาเรือน
ม.6 จำนวน 76 หลังคาเรือน
ม.7 จำนวน 159 หลังคาเรือน
ม.8 จำนวน 126 หลังคาเรือน
ม.10 จำนวน 91 หลังคาเรือน
ม.11 จำนวน 142 หลังคาเรือน
ม.12 จำนวน 63 หลังคาเรือน
ประชากร
จำนวนประชากรทั้งหมด  2,869  คน  ชาย 1,377 คน  หญิง 1,492 คน
ม.5 จำนวนประชากรทั้งหมด  543 คน  ชาย จำนวน 274  คน หญิงจำนวน 269 คน
ม.6 จำนวนประชากรทั้งหมด 255 คน ชายจำนวน 112  คน หญิงจำนวน 143 คน
ม.7 จำนวนประชากรทั้งหมด 544  คน ชายจำนวน 268 คน หญิงจำนวน 276 คน
ม.8 จำนวนประชากรทั้งหมด  476 คน ชายจำนวน 227 คน หญิงจำนวน 251 คน
ม.10 จำนวนประชากรทั้งหมด  314 คน ชายจำนวน 147 คน หญิงจำนวน 167 คน
ม.11 จำนวนประชากรทั้งหมด  532 คน ชายจำนวน 252 คน หญิงจำนวน 280 คน
ม.12 จำนวนประชากรทั้งหมด  203 คน ชายจำนวนคน 97 หญิงจำนวน 106 คน

จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ม 0-5 ปี จำนวน 104 คน
กลุ่มสูงอายุจำนวน  590 คน
พิการ 59 คน


จำนวน อสม. จำนวน 90 คน
วัด 5 แห่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น