งาน อสมรับรอง อสม.ปี 63
เอกสารที่ใช้
1.อสม.ใช้บัตรประจำตัว อสม.
2.บุคคลในครอบครัวอสมให้สาธารณสุขอำเภอ/ผอ.รพช..ออกหนังสือรับรอง


รายงาน เอกสาร อสม.หลักฐานประกอบการสมัคร อสม.ใหม่
1.ใบคำขอสมัคร อสม.ใหม่(กรอกให้ครบถ้วน)
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ 1 ฉบับ
5.รูปถ่ายสี..หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
6.สำเนาใบประกาศนียบัตร อสม.ผู้ผ่านการอบรม 1 ใบ

ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561   เป็นต้นไป  สำหรับอสม. ที่ลาออกหรือเสียชีวิต ให้ ส่งใบลาออก พร้อมกับ แนบใบสมัคร อสมใหม่ที่เข้ามาทดแทน (พร้อมหลักฐานต่างๆตามที่ได้ระบุในใบสมัคร)... โดยเย็บรวมกันเป็นคู่ๆ...และส่งเอกสารดังกล่าวผ่านมาทาง สสอ.ของแต่ละอำเภอ... เพื่อรวบรวมส่งสสจ.ดำเนินการบันทึกข้อมูลต่อไป ... โดยอสมใหม่ที่เข้ามาทดแทน..หากแนบหลักฐานครบถ้วน..จะสามารถรับเงินค่าป่วยการ 600 บาท  ได้ต่อเนื่องจากคนเก่าได้ในทันที(โดยประกาศรายชื่อแทน)  แต่ทั้งนี้..แต่ละอำเภอต้องจัดอบรมและออกใบประกาศ อสมใหม่ทุกรายควบคู่กัน ไปด้วย...รายใดที่ยังไม่ได้รับการอบรม ให้พื้นที่เร่งดำเนินการอบรมควบคู่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น